gogotomica

gogotomica

Saturday, August 8, 2009

Skyline KHGC211

5th Gen Nissan Skyline 2000GT Turbo (KHGC211)

Tomica Nissan Skyline 2000GT Turbo KHGC211
(Godzilla Series)

2 comments: